MultiBOOK könyvkatalógus
Hirdessen Ön is a MultiBook honlapon !
MultiBOOK logo Adatbázisunkban
37811
cím található!

A harmadik nővér
Szerző: Barrett, Julia

Kiadó: Lazi Kiadó
Kiadás éve: 2006
ISBN: 9639690023

Kötés: karton
Oldalszám: 252

Ismertető:
A har­ma­dik nő­vér foly­ta­tá­sa Ja­ne A­us­ten so­kak ál­tal sze­re­tett re­gé­nyé­nek, az Ér­te­lem és ér­ze­lemnek. Az im­már ti­zen­hét é­ves Mar­ga­ret a leg­if­jabb Mrs. Hen­ry Dash­wo­od há­rom lá­nya kö­zül. I­rá­nyí­tó a­tya­i kéz és ö­rök­ ség nél­kül ő is be­lép a vi­dé­ki tár­sa­da­lom szű­kös vi­lá­ gá­ba. An­nak i­de­jén ta­nú­ja volt Ma­ri­an­ne nő­vé­re lo­bo­gó ér­zel­me­i­nek, vad val­lo­má­sa­i­nak és ki­áb­rán­du­lá­sá­nak a sze­re­lem­ből, és lát­ta, ho­gyan szen­ved E­l­i­nor, a­ki o­ lyan fér­fit sze­re­tett, a­kit sza­va más nő­höz kö­tött. Le­het­sé­ges-e, hogy épp Mar­ga­ret ke­rül­je el a ne­héz­sé­ge­ ket, a­míg meg­ta­lál­ja a sze­rel­met? Mind­ez ki­de­rül eb­ből a mes­te­ri­en szö­vő­dő tör­té­net­ből, a­mely mél­tó mó­don ál­ lít em­lé­ket az e­gyik leg­ked­vel­tebb an­gol re­gény­í­ró­nak. Bar­rett si­ke­re­sen old­ja fel min­den o­lyan ol­va­só vá­ra­ko­ zá­sa­it, a­kik sze­ret­ték az e­re­de­ti re­gényt, és tud­ni sze­ret­nék, `­mi jön u­tá­na`.
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre
Ne maradjon le semmi jóról!
e-mail:Minden jog fenntartva! © copyright 2000-2010 by TourInformatika Kft.
Design & Program: Honlapkészítés